การบินไทย มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

Thai-Airways

บริษัทการบินไทย จัดเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดทำธุรกิจการบินพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 พร้อมปฏิบัติงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหลัก โดยรายได้หลักของธุรกิจมาจากการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 มาจากผู้สนับสนุนต่างๆ

หลักส่งมอบผลิตภัณฑ์

‘เครื่องบิน’ จัดเครื่องมือหลักอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า โดยในประเทศไทย มีการลงทุนซื้อเครื่องบินเพื่อนำมาใช้เอง, ใช้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยทั้งหมดนี้ต้องผ่านกระบวนซ่อมบำรุง, ดูแลเครื่องมือหลักในขั้นตอนส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ ตลอดจนรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด อีกทั้งยังมีขั้นตอนอย่างครบวงจร ทั้งระหว่างเดินทางและหลังเดินทาง เพื่อให้เกิดบริการอย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน

นอกจากนี้บริษัทการบินไทย ยังให้ความสำคัญต้อข้อมูลลับของลูกค้า จึงเกิดนโยบายสร้างความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ด้วยความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนรักษาข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับลูกค้าในอนาคต

ขั้นตอนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อใช้บริการผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดส่งสินค้า หรือเพื่อเดินทาง คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, E-Mail, ข้อมูลบัตรเครดิต เป็นต้น โดยทางบริษัทฯก็จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนให้บริการ ตลอดจนการส่งรายละเอียดต่างๆ พร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลง

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

บริษัทการบินไทย จะไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ถ้าไม่ได้รับความยินยอม แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ทางบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ให้กับหน่วยงานทางกฎหมายรวมทั้งหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อความปลอดภัยตลอดจนเพื่อจุดประสงค์ทางด้านศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง ขั้นตอนรับ – ส่งสินค้าต่างๆ เพื่อความปลอดภัยจากของทั้งผู้รับ – ผู้ส่ง ทางบริษัทการบินไทย ได้นำขั้นตอนรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเสริมกำลัง เพื่อให้แน่ใจอย่างที่สุดว่าพนักงานทุกคนจะต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เป็นความลับ

ฝ่ายบริหารได้แบ่งโครงสร้างออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่…

  • ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจหลักซึ่งประกอบด้วย 5 สายงานหลัก คือ การพาณิชย์, สายกลยุทธ์ รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ, สายการเงิน – การบัญชี, สายทรัพยากรบุคคล – กำกับกิจกรรมองค์กร ตามด้วย 2 ฝ่ายปฏิบัติงาน ได้แก่ สายปฏิบัติงานกับฝ่ายช่าง
  • ธุรกิจสนับสนุนการบิน ประกอบด้วย 4 ธุรกิจ คือ ฝ่ายพาณิชย์สินค้า – ไปรษณียภัณฑ์, ฝ่ายครัวการบิน, หน่วยธุรกิจการบิน Thai Smile รวมทั้งหน่วยธุรกิจภาคพื้น