คลังสินค้ามีกี่ประเภทที่ควรรู้

warehouse_

อาคารทางพาณิชย์ขนาดใหญ่ สร้างมาเพื่อเก็บสินค้าเพื่อรอขนส่ง โดยผู้ผลิต, ผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, ผู้ค้าส่ง, ธุรกิจขนส่ง, ศุลกากร เป็นผู้มีส่วนร่วมและใช้คลังสินค้าด้วยกันทั้งสิ้น โดยรูปลักษณ์ของคลังสินค้าส่วนใหญ่ มักเป็นอาคารธรรมดาขนาดใหญ่และกว้าง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเมือง ภายในอาคารต้องมีทางลาดเอียงเพื่อขนถ่ายสินค้าได้อย่างสะดวกสินค้าที่นำมาเก็บ สามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ และต้องมีระบบบริหารจัดการสินค้าเพื่อระบุตัวสินค้า พร้อมจำแนกหมวดหมู่

ความเป็นมาของคลังสินค้า เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานแล้ว สำหรับในประเทศไทยคลังสินค้า เริ่มเข้ามามีความสำคัญตอนที่ ชาวต่างชาติจากทั้งยุโรปและอเมริกา เข้ามามีส่วนร่วมทางด้านการค้า หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขั้นตอนแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ทำให้ผู้ผลิตเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการจำหน่ายสินค้า อันเกี่ยวพันธ์ไปถึงระบบจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ที่เดินทางเข้าสู่ขั้นตอนผลิตจนเกิดมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป จากความต้องการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลไปสู่การแสวงหาวิธีดูแลอันดีมากขึ้น คำถามที่เกิดขึ้น คือ จะต้องทำอย่างไรกับของที่วางกองเพื่อรอขั้นตอนจำหน่าย ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าจึงถือกำเนิดขึ้นมา จนกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญอันขาดไปไม่ได้ ในระบบของการผลิตสินค้าซึ่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าที่ดี นอกจากนี้ยังหมายถึง การใช้ต้นทุนที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเภทของคลังสินค้ามีอะไรบ้าง ?

สามารถแบ่งตามจุดมุ่งหมายในจุดประสงค์ประกอบกิจการ ได้แก่…

  • กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ ธุรกิจของเจ้าของ ที่จัดให้มีความสะดวก – ง่ายดายต่างๆ ในการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บริการต่างๆ อันเกี่ยวข้องกับสินค้านั้น
  • คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน ธุรกิจขนาดใหญ่ ของภาคเอกชนซึ่งก่อตั้งขึ้นในรูปของบริษัทจำกัด หรือ กิจการคลังสินค้าสาธารณะที่บริษัทเอกชนกำลังดำเนินงานอยู่
  • คลังสินค้าสาธารณะของรัฐบาล รัฐบาลในภาคส่วนต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจทางการค้าเพื่อหารายได้เข้ารัฐ เป็นการจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ หรือรัฐพาณิชย์ในรูปแบบอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย รวมทั้งนโยบายหลักในการประกอบกิจการต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น สำหรับคลังสินค้าสาธารณะของรัฐบาล จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ โดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น เป็นต้น
  • คลังสินค้าสาธารณะของสหกรณ์ สหกรณ์คือ องค์การเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม รวมทั้งการสนับสนุนของรัฐบาล มีการจัดตั้งขึ้นตามหลักกฎหมายสหกรณ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มผลประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายในการทำกิจการต่างๆ ร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ เช่น สหกรณ์การเกษตร หรือสหกรณ์การประมง เป็นต้น