คลังสินค้ามีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

warehouse

ในการบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทยนั้น ผู้ให้บริการด้าน Logistics จะต้องปฏิบัติงานอยู่บนมาตรฐานของความปลอดภัย ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะอยู่ในคลังสินค้าหรือระหว่างขนส่ง

วิธีดูแลรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า

  • มีส่วนร่วม พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการดูแลช่วงระยะเวลาทำงาน มีการกำหนดเป้าหมายทางด้านความปลอดภัย ในนโยบายทำงาน
  • ตรวจตราพร้อมประเมินสภาพแวดล้อม โดยในแต่ละแผนกจะต้องมีการตรวจสอบแผนก ที่ตนเองจะต้องมีการรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงอะไรไหม เช่น ตรวจเช็คอุปกรณ์, ดูแลระบบไฟฟ้าภายในแผนก เป็นต้น
  • วิธีควบคุมรวมทั้งการป้องกันอันตรายต่างๆ ในแต่ละแผนกจะต้องแลดูความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด ทั้งกำลังคน, อุปกรณ์รวมทั้งพื้นที่ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง นอกจากนั้นยังต้องจัดเก็บและตรวจสภาพหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
  • อบรม ต้องมีการอบรมให้แก่พนักงานในแผนกต่างๆ ให้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

warehouse-

ความปลอดภัยบนถนน

นอกจากความปลอดภัยในคลังสินค้าแล้ว ความปลอดภัยบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นกัน

  • คัดเลือกพนักงานพร้อมตรวจสุขภาพ นอกจากจะพิจารณาเรื่องทักษะขับขี่แล้ว พนักงานขนส่งจะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสารเสพติดด้วย อีกทั้งยังต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานขับรถด้วย เพ่อความมั่นใจว่าสุขภาพของพวกเขาจะแข็งแรงพอ
  • ป้องกัน ก่อนการนำสินค้าขนย้ายขึ้นไปบนรถทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก หรือแม้แต่ความพร้อมของพนักงานขนส่งเองก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทั้งเครื่องยนต์และกำลังคนก็พร้อมปฏิบัติงานด้วยกันทั้งสิ้น และปราศจากความเสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุ
  • อบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นเรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยจะมีการทบทวนเนื้อหาและประเมินผลเมื่อจบด้วย
  • ประชุมพนักงานขับรถ เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางรวมทั้งการขับขี่จากประสบการณ์จริง เช่น วิธีระมัดระวังงานก่อสร้างถนนไม่สมบูรณ์, ปิดการจราจรบางส่วน เป็นต้น
  • วางแผนการเดินทาง นำระบบรุ่นใหม่อย่าง TMS และ GPS เข้ามาช่วยวางแผนเดินทาง ให้เกิดการวิ่งงาน รวมทั้งเกิดหมุนเวียนใช้รถด้วยความเหมาะสม
  • วิธีจัดดูแลความเหนื่อยล้า เพราะการขับขี่รถบนท้องถนนเป็นเวลานานๆ จะส่งผลให้เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องจัดการให้มีการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม เช่น มีการสลับวิ่งขนส่งในรถแต่ละคัน, ถ้าเส้นทางไหนยาวไหล ต้องมีพนักงานขับรถ 2 คน เพื่อสลับเปลี่ยนกัน ในแต่ล่ะคนห้ามขับขี่เกินจำนวนชั่วโมงที่กำหนด เป็นต้น