คลังสินค้าสุวรรณภูมิ มีการดูแลความปลอดภัยอย่างไร

การเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยเครื่องบิน จัดเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยว การขนส่งสินค้า รวมทั้งกระตุ้นธุรกิจอื่นๆ อีกมากมาย จนกระทั่งทำให้ธุรกิจการบินกลายมาเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งจ้างงานให้กับแก่ประชาชนในประเทศ ให้มีรายได้อย่างยั่งยืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กับการจัดการรักษาความปลอดภัย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีการจัดการที่ดีระดับสากล จนกระทั่งทำได้รับรางวัลมาอย่างยาวนาน ซึ่งในทุกๆ ปี ทางบริษัทท่าอากาศยานฯ จะมีการเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมากเพื่อเข้ามาทำงานในองค์กร อันเป็นเป็นแหล่งงานระดับโลก ในเรื่องของการพัฒนามาตรการ ระบบรักษาความปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการ ซึ่งเล็งเห็นว่าความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ซึ่งสร้างความน่าเชื่อถือต่อการบริการของท่าอากาศยาน นอกจากนี้ในปัจจุบันท่าอากาศยานก็ยังเป็นเป้าหมายสำคัญ ของการก่ออาชญากรรมแบบกลุ่มๆ ต่างมากมาย เช่น กลุ่มผู้ประท้วง กลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติ เป็นต้น

ด้วยเหตุนี้ระบบรักษาความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน ภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงยิ่งทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก็ได้เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยประกอบด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่างประเทศ และได้รับรองนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้ในแต่ละวันมีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเดินทางเข้า-ออก รวมทั้งใช้บริการขนส่งพัสดุที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวนมาก จึงทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการเตรียมพร้อมนโยบายรักษาความปลอดภัย ซึ่งรองรับต่อการก่อการร้าย หรือการฝากพัสดุอันตราย ที่เป็นภัยคุกคามระดับประเทศ ซึ่งการศึกษาข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ จะนำไปสู่การวางแผนรองรับการก่อการร้ายในเขตอากาศยานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังหาต้องมองหาข้อบกพร่อง ของระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนำไปสู่การค้นหาหนทางในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่อง ตลอดจนพัฒนามาตรการ ระบบรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีความปลอดภัยมากที่สุด

ภารกิจรักษาความปลอดภัย ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  • รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก่ การบริการ และอำนวยความ

สะดวกให้แก่อากาศยาน ผู้โดยสาร, สินค้า, พัสดุภัณฑ์, การดำเนินงานเชิงพาณิชย์, การเงิน และการรักษาความปลอดภัยในทุกๆ ด้านที่กล่าวมา

  • การดับเพลิงและกู้ภัย, การบำรุงรักษา, การดูแลความปลอดภัยทางด้านอุบัติเหตุของ สินค้า, พัสดุภัณฑ์, งานมาตรฐานและความปลอดภัยทางด้านการบิน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ขีดความสามารถของศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ แห่งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สามารถรองรับสินค้าได้ 3 ล้านตัน/ปี ด้วยจำนวนที่มากขนาดนี้ จึงมีการจ้างเจ้าหน้าที่จำนวนมาก เพื่อดำเนินงานในด้านที่ต่างกัน แต่มีจุดประสงค์เดียวกันนั่นก็คือ การอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย ภายในท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง ตรวจเช็คพัสดุ จับเก็บพัสดุเข้าสู่คลัง การจ่ายพัสดุ เป็นต้น โดยทางภาครัฐเองก็มีส่วนช่วยด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยการให้มีการออกพระราชบัญญัติ หรือกฎระเบียบจากทางราชการต่างๆ เพื่อคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมีอำนาจ ในการรักษาความปลอดภัยในอาคารผู้โดยสารสนามบินสุวรรณภูมิได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการดูแลรักษาความปลิดภัยทางด้านพัสดุ อีกทั้งยังควรมีการจัดอบรมเพื่อยกระดับความรู้, ฝึกฝน, ทักษะ, ความชำนาญ ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย ในการตรวจตราสอดส่องสิ่งผิดปกติต่างๆ ให้มีความรู้ในระดับที่ใกล้เคียงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งยังต้องเน้นการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ จากในทุกๆฝ่ายๆ รวมทั้งจัดการอบรมตามวาระเพื่อยกระดับคุณภาพ