คลังสินค้าส่วนตัว มีลักษณะอย่างไร ?

warehouse_s

‘คลังสินค้า’ เป็นชื่อเรียกอาคารพาณิชย์ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่งไปยังสถานที่อื่นๆต่อไป โดยคลังสินค้าถูกใช้จากผู้ประกอบการหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต, ผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, ผู้ค้าส่ง, ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ลักษณะของคลังสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นอาคารธรรมดาที่ไม่ได้มีการตกแต่งให้มีความสวยงามมากมายอะไรนัก และต้องมีขนาดใหญ่และกว้าง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมภายในตัวเมือง สำหรับปัจจัยต่างๆ ภายในอาคารต้องประกอบด้วยทางลาดเอียงเพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้า บางครั้งใช้รับถ่ายสินค้าที่มาจากสถานีรถไฟ, สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรง ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเครนหรือ Forklift เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า แล้วนำมาวางอยู่บนแท่นวางสินค้าอันได้ขนาดมาตรฐาน ISO

โดยสินค้าที่นำมาเก็บสามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ทุกขนาด, ชิ้นส่วนต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปในด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชย์ เพราะมีระบบบริหารจัดการคงคลังเพื่อระบุจำนวน จำแนกหมวดหมู่ รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าจำนวนเท่าไหร่ จำนวนรับเข้า – ส่งออกปริมาณเท่าไหร่ ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ

ของดีของคลังสินค้า

 • เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขนส่ง
 • ทำให้เกิดการประหยัดในระบบผลิต
 • เป็นประโยชน์เมื่อเกิดการสั่งซื้อในปริมาณมากในคราวเดียว
 • ใช้เป็นแหล่งพักวัตถุดิบชนิดต่างๆ รวมทั้งรองรับความไม่อาจคาดเดาได้ของการซื้อของลูกค้า
 • รองรับความไม่แน่นอนของการขาย
 • เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุน Logistics ที่ต่ำลง

Private Warehouse หรือ คลังสินค้าส่วนตัว

คลังสินค้าส่วนตัว มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Private Warehouse คือ เป็นคลังสินค้าของผู้ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาเอง บางครั้งเรียกว่า คลังทั่วไปของบริษัท โดยในบริษัทหลายๆ แห่งก็ได้สร้างคลังเก็บสินค้าในพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการเก็บสิ่งของต่าง เช่น คลังวัตถุดิบ, คลังสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัตถุดิบ – สินค้าของบริษัทแห่งนั้นเท่านั้น เป็นคลังสินค้าที่เอกชนหรือธุรกิจต่างๆ สร้างขึ้นมาเพื่อใช้เก็บคงสภาพสินค้าของตนเองโดยเฉพาะ นำมาพักเพื่อรอการจำหน่ายและการกระจาย โดยคลังสินค้าประเภทนี้ ผ่านการควบคุมดำเนินงานพร้อมรับผิดชอบจากการบริหารคลัง เป็นสินค้าที่ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ใด จากการรับฝากสินค้าจากบุคคลภายนอก

ข้อดีของคลังส่วนตัว

 • มีการควบคุมเป็นระบบ อยู่ภายใต้การดูแลของผู้รับหน้าที่รับผิดชอบ ทำได้ง่าย
 • มีความยืดหยุ่นสูง นำสินค้ามาเก็บ, มาพัก หรือรอเพื่อการจำหน่ายก็ได้
 • เมื่อมองในระยะยาว จึงพบว่าช่วยประหยัดต้นทุนได้มากกว่า
 • เกิดการใช้แรงงานอันมีประสิทธิภาพสูง

ข้อเสียของคลังส่วนตัว

 • ขาดความยืดหยุ่นในบางกรณี
 • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีข้อจำกัดทางด้านการเงิน
 • ผลตอบแทนต่อการลงทุนต่ำ เพราะไม่เกิดการปล่อยเช่า