คลังสินค้า ดอนเมือง มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

Don-Muang-

‘ท่าอากาศยานดอนเมือง’ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด กับขั้นตอนบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลทั้งในเขตการบินและพื้นที่อื่นๆ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างความไว้ใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักอันสำคัญ ในขั้นตอนให้บริการของท่าอากาศยาน ผสมผสานไปกับขั้นตอนดำเนินกิจการอากาศยาน ที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ทางอันจะนำไปสู่ความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าไม่มีการบริหารอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงเน้นวางมาตรการรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงานเชิงรุกล้ำ การสรรหาเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งขั้นตอนพัฒนาบุคลากรทั้งบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้อย่างเข้มข้น

‘ท่าอากาศยานดอนเมือง’ ได้มีการวางแนวทางดำเนินงานให้มีความผสมผสานกับข้อกำหนดของทั้งสำนักงานการบินพลเรือน รวมทั้งองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ได้รับการตรวจสอบจากโครงการต่างๆ เช่น ขั้นตอนตรวจสอบกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

Don-Muang

ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัย

  • วิธีกำหนดมาตรฐานรักษาความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลของ ICAO
  • จัดฝึกอบรมอย่างเป็นประจำ
  • ตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน

ด้วยขั้นตอนดำเนินงานทางด้านรักษาความปลอดภัยที่ คลุมทั้งผู้โดยสาร, สินค้า, ลูกเรือ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำอาวุธ, วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามา ซึ่งผิดกฎหมายต่อการบินพลเรือนขั้นร้ายแรง เช่น การยึดท่าอากาศยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อก่อวินาศกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมือง ยังให้ความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขั้นตอนดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ – ชำนาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย เช่น ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นต้น

ขั้นตอนตรวจสอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีการกำหนดให้มีขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัยในขั้นตอน โดยมีการจ้างงานเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะ สำหรับระดับหัวหน้างาน จะมีหน้าที่ดูแลพร้อมตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุสินค้าต่างๆ วิธีตรวจสอบความปลอดภัยของหน่วยงานรักษาความ จะต้องมีการรายงาน พร้อมติดตามผลอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

การตรวจสอบพร้อมรักษาความปลอดภัย โดยหน่วยงานความปลอดภัยส่วนกลาง ในทุกๆ 6 เดือน โดยจะดำเนินการตรวจสอบพร้อมปฏิบัติงานตามกฎหมาย พร้อมปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบจัดการอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังต้องมีขั้นตอนตรวจกิจกรรมงานพื้นที่ซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรง เพื่อควบคุมงานที่มีความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนประเมินผลปฏิบัติงาน ให้เกิดความสอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระเบียบ