ความหมายของคลังสินค้าคืออะไร

warehouse-photo

คลังสินค้า , โรงเก็บสินค้า , โกดัง เป็นอาคารพาณิชย์ ใช้เพื่อเก็บสินค้าพร้อมรอการขนส่งต่อไป โดยคลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต , ผู้นำเข้า , ผู้ส่งออก , ศุลกากร หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งคลังสินค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอาคารธรรมดาหลังใหญ่โตกว้างขวาง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเมือง ภายในอาคารจะประกอบไปด้วยทางลาดเอียงเพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ บางครั้งคลังสินค้าก็มีหน้าที่รับสินค้ามาจากสถานีรถไฟ , สนามบิน , ท่าเรือโดยตรง นอกจากนี้มักมีเครนหรือลิฟต์เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งวางอยู่บนแท่นวางสินค้า อันได้รับมาตรฐาน ISO

โดยสินค้าที่นำมาเก็บไว้ ณ คลังสินค้าสามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , ชิ้นส่วนอะไหล่ , ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปในวงการ เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม , พาณิชย์กรรม เป็นต้น มีระบบการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเป็นการจำแนกหมวดหมู่ รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าอยู่เท่าใด มีการรับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาใดบ้าง

warehouse-pic

กว่าจะมาเป็นคลังสินค้าในปัจจุบัน

กว่าจะมาเป็นคลังสินค้าในปัจจุบัน ก็ต้องผ่านการพัฒนามาเป็นเวลานาน โดยในตอนแรกได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในการเก็บรักษาอาหารในครัวเรือน ต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสู่การเก็บรักษาวัตถุดิบเพื่อรอการผลิต และจำหน่าย สำหรับในประเทศไทยการพัฒนาของคลังสินค้า เริ่มมีบทบาทสำคัญในตอนที่มีชาวต่างชาติจากยุโรปและอเมริกา เดินทางเข้ามามีบทบาทด้านการค้าอย่างมาก สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และจากวิวัฒนาการของเศรษฐกิจของโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปีค.ศ. 1945 เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ก็เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างมากมาย สินค้าก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายจากท้องถิ่นหนึ่ง ไปยังอีกท้องถิ่นหนึ่ง จนพัฒนาไปยังอีกเมืองหนึ่ง ในที่สุดก็เคลื่อนย้ายไปอีกประเทศหนึ่งในเวลาต่อมา ส่งผลให้ปริมาณการผลิต พุ่งสูงขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตก็เริ่มมองเห็นความสำคัญของระบบการจำหน่ายสินค้าลามไปถึงระบบการจัดการ ซึ่งป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตจนเป็นสินค้าสำเร็จรูปสามารถวางจำหน่ายได้ทันที จากปัจจัยเหล่านี้นี่เองส่งผลไปสู่การแสวงหาวิธีการจัดการที่ดีกว่า เกี่ยวกับวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปที่รอการจำหน่าย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ จึงได้เกิดแนวคิดใหม่ในการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า อันเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในระบบสายการผลิตสินค้าอันส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าอย่างดี สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงทุกพื้นที่ซึ่งมีความต้องการ นอกจากนี้ยังหมายถึง การใช้ต้นทุนหรือการใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

ประโยชน์ของคลังสินค้า

  • ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าลดลง
  • ป้องกันสินค้าขาดมือ
  • ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
  • ทำให้ราคาสินค้าเกิดเสถียรภาพ