วัตถุประสงค์สำคัญของคลังสินค้า

Warehouse-objectives

คลังสินค้า คือ สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีหน้าที่พักและเก็บรักษาของจำนวนมาก เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของหรือวัตถุดิบ มีหน้าที่จัดเก็บพร้อมป้องกันไม่ให้ของเสื่อมสภาพ คลังสินค้าเป็นอาคารชั้นเดียว มีขนาดกว้างขวาง มีประตูขนาดใหญ่ คลังสินค้า มีหน้าที่รักษาระดับสินค้าเพื่อสนับสนุนการผลิต, ผสมสินค้า, รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง, แยกหีบห่อ ตลอดจนเป็นศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้…

  • อำนวยประโยชน์ในขั้นตอนขนส่ง
  • กักตุนของเพื่อรอคำสั่งซื้อในปริมาณมาก
  • ใช้เป็นแหล่งพักวัตถุดิบ เพื่อใช้ในภายภาคหน้า
  • ก่อให้เกิดการบริหารต้นทุน Logistics ต่ำ

คลังสินค้าเพื่อเก็บรักษาสภาพของ

มีหน้าที่หลักเพื่อเก็บรักษาสินค้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป อีกทั้งยังคอยตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต เพราะฉะนั้นวิธีจัดการสินค้าประเภทนี้ คือ ขั้นตอนรักษาสภาพ รวมทั้งป้องกันการสูญหายเป็นหลัก

ศูนย์กระจายสินค้า

‘ศูนย์กระจายสินค้า’ เป็นคลังสินค้า อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต กับผู้ขายปลีก เป็นผู้ให้บริการทางด้าน Logistics ด้านการจัดเก็บสินค้า ต้องดูแลขั้นตอนจัดการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าได้ ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ

ศูนย์กระจายสินค้า ส่วนใหญ่แล้วจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทำหน้าที่รับของจากผู้ผลิตแต่ละเจ้า มาเก็บในคลังของตน หลังจากนั้นจึงดูแลบริหารจัดการ ควบคุมปริมาณทางด้านเทคโนโลยีในการกระจาย พร้อมส่งของแทนผู้ผลิตสินค้าไปยังผู้รับ สำหรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งของจากผู้ผลิตไปยังผู้ขายปลีก แต่ผู้ผลิตสามารถขนส่งมา ณ ศูนย์กระจายสินค้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

โดยศูนย์กระจายสินค้า จะต้องทำการกระจายสินค้าไปสู่ผู้ขายปลีกจำนวนมหาศาล ทำให้ต้องมีที่เก็บของคงคลังจำนวนมากซึ่งจะส่งไปยังผู้ขายปลีกต่อไป ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของร้านขายปลีกก็ลดลงตามไปด้วยเพราะไม่ต้องเอามาเก็บเอง ทำให้ต้นทุนรวมเกิดความได้เปรียบการแข่งขัน ทั้งด้านราคาตลอดจนความรวดเร็วในการบริการ ณ ปัจจุบันนี้ร้านขายปลีกหลายแห่งจึงประกันราคาต่ำสุดให้แก่ผู้บริโภคได้

ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า

ใช้ในการรับ – ส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน มีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนย้ายจากรถคันหนึ่งไปยังอีกคันหนึ่ง โดยศูนย์เก็บและกระจายสินค้า เหมาะจะเป็นสถานที่อันมีรูปแบบเป็นศูนย์กลางของการรวบรวมและกระจายสินค้า ทำหน้าที่บรรจุพร้อมคัดแยกสินค้าอย่างเป็นระบบ โดยศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า จะทำหน้าที่เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าในการขนส่ง โดยอาจมาจาก Suppliers หลายราย หลังจากนั้นจึงนำมาคัดแยกรวมรวม บรรทุกแล้วจัดส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย โดยการจัดส่งเหล่านี้ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านค้าขายปลีก หรือร้านสะดวกซื้อ ซึ่ง ล้วนมีความต้องการของระดับย่อยอันหลากหลาย