Warehouse

Thai-Airways

การบินไทย มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

บริษัทการบินไทย จัดเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดทำธุรกิจการบินพาณิชย์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2503 พร้อมปฏิบัติงานจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นหลัก โดยรายได้หลักของธุรกิจมาจากการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 มาจากผู้สนับสนุนต่างๆ หลักส่งมอบผลิตภัณฑ์ ‘เครื่องบิน’ จัดเครื่องมือหลักอีกประเภทหนึ่ง ที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้า โดยในประเทศไทย มีการลงทุนซื้อเครื่องบินเพื่อนำมาใช้เอง, ใช้ขนส่งผู้โดยสารและสินค้า โดยทั้งหมดนี้ต้องผ่านกระบวนซ่อมบำรุง, ดูแลเครื่องมือหลักในขั้นตอนส่งมอบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการให้บริการ ตลอดจนรักษามาตรฐานให้เป็นไปตามข้อกำหนด อีกทั้งยังมีขั้นตอนอย่างครบวงจร ทั้งระหว่างเดินทางและหลังเดินทาง เพื่อให้เกิดบริการอย่างต่อเนื่อง สะดวกสบาย นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อสารเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน นอกจากนี้บริษัทการบินไทย ยังให้ความสำคัญต้อข้อมูลลับของลูกค้า จึงเกิดนโยบายสร้างความเป็นส่วนตัว เพื่อป้องกันความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวลูกค้า ด้วยความตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนรักษาข้อมูลที่ได้รับมาจากลูกค้า ไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับลูกค้าในอนาคต ขั้นตอนเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อใช้บริการผ่านเว็บไซต์เพื่อจัดส่งสินค้า หรือเพื่อเดินทาง คุณจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ, ที่อยู่, E-Mail, ข้อมูลบัตรเครดิต […]

Don-Muang-

คลังสินค้า ดอนเมือง มีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

‘ท่าอากาศยานดอนเมือง’ ให้ความสำคัญอย่างสูงสุด กับขั้นตอนบริหารจัดการรักษาความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลทั้งในเขตการบินและพื้นที่อื่นๆ ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อเสริมสร้างความไว้ใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ เนื่องจากความปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักอันสำคัญ ในขั้นตอนให้บริการของท่าอากาศยาน ผสมผสานไปกับขั้นตอนดำเนินกิจการอากาศยาน ที่มีความซับซ้อน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ทางอันจะนำไปสู่ความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าไม่มีการบริหารอย่างเข้มงวด ด้วยเหตุนี้ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงเน้นวางมาตรการรวมทั้งขั้นตอนปฏิบัติงานเชิงรุกล้ำ การสรรหาเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งขั้นตอนพัฒนาบุคลากรทั้งบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้อย่างเข้มข้น ‘ท่าอากาศยานดอนเมือง’ ได้มีการวางแนวทางดำเนินงานให้มีความผสมผสานกับข้อกำหนดของทั้งสำนักงานการบินพลเรือน รวมทั้งองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่ได้รับการตรวจสอบจากโครงการต่างๆ เช่น ขั้นตอนตรวจสอบกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เป็นต้น เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานทางด้านความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นตอนดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัย วิธีกำหนดมาตรฐานรักษาความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลของ ICAO จัดฝึกอบรมอย่างเป็นประจำ ตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติงาน ด้วยขั้นตอนดำเนินงานทางด้านรักษาความปลอดภัยที่ คลุมทั้งผู้โดยสาร, สินค้า, ลูกเรือ รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำอาวุธ, วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามา ซึ่งผิดกฎหมายต่อการบินพลเรือนขั้นร้ายแรง เช่น การยึดท่าอากาศยานโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อก่อวินาศกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ท่าอากาศยานดอนเมือง ยังให้ความสำคัญในการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อยกระดับขั้นตอนดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้ – ชำนาญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการรักษาความปลอดภัย […]

warehouse

คลังสินค้ามีระบบดูแลความปลอดภัยอย่างไร ?

ในการบริหารจัดการคลังสินค้าในประเทศไทยนั้น ผู้ให้บริการด้าน Logistics จะต้องปฏิบัติงานอยู่บนมาตรฐานของความปลอดภัย ลูกค้าสามารถมั่นใจในเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะอยู่ในคลังสินค้าหรือระหว่างขนส่ง วิธีดูแลรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า มีส่วนร่วม พนักงานทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการดูแลช่วงระยะเวลาทำงาน มีการกำหนดเป้าหมายทางด้านความปลอดภัย ในนโยบายทำงาน ตรวจตราพร้อมประเมินสภาพแวดล้อม โดยในแต่ละแผนกจะต้องมีการตรวจสอบแผนก ที่ตนเองจะต้องมีการรับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ ว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงอะไรไหม เช่น ตรวจเช็คอุปกรณ์, ดูแลระบบไฟฟ้าภายในแผนก เป็นต้น วิธีควบคุมรวมทั้งการป้องกันอันตรายต่างๆ ในแต่ละแผนกจะต้องแลดูความเรียบร้อยอย่างเข้มงวด ทั้งกำลังคน, อุปกรณ์รวมทั้งพื้นที่ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง นอกจากนั้นยังต้องจัดเก็บและตรวจสภาพหลังปฏิบัติงานแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย อบรม ต้องมีการอบรมให้แก่พนักงานในแผนกต่างๆ ให้มีความเข้าใจในสภาพแวดล้อม รวมทั้งมีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ความปลอดภัยบนถนน นอกจากความปลอดภัยในคลังสินค้าแล้ว ความปลอดภัยบนท้องถนนก็เป็นสิ่งที่ละเลยไม่ได้เช่นกัน คัดเลือกพนักงานพร้อมตรวจสุขภาพ นอกจากจะพิจารณาเรื่องทักษะขับขี่แล้ว พนักงานขนส่งจะต้องผ่านขั้นตอนตรวจสารเสพติดด้วย อีกทั้งยังต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานขับรถด้วย เพ่อความมั่นใจว่าสุขภาพของพวกเขาจะแข็งแรงพอ ป้องกัน ก่อนการนำสินค้าขนย้ายขึ้นไปบนรถทุกครั้ง จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยทุกจุด ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก หรือแม้แต่ความพร้อมของพนักงานขนส่งเองก็ตาม เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ทั้งเครื่องยนต์และกำลังคนก็พร้อมปฏิบัติงานด้วยกันทั้งสิ้น และปราศจากความเสี่ยงต่อเกิดอุบัติเหตุ อบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมุ่งเน้นเรื่องการขับขี่ปลอดภัย […]

warehouse_

คลังสินค้ามีกี่ประเภทที่ควรรู้

อาคารทางพาณิชย์ขนาดใหญ่ สร้างมาเพื่อเก็บสินค้าเพื่อรอขนส่ง โดยผู้ผลิต, ผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, ผู้ค้าส่ง, ธุรกิจขนส่ง, ศุลกากร เป็นผู้มีส่วนร่วมและใช้คลังสินค้าด้วยกันทั้งสิ้น โดยรูปลักษณ์ของคลังสินค้าส่วนใหญ่ มักเป็นอาคารธรรมดาขนาดใหญ่และกว้าง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเมือง ภายในอาคารต้องมีทางลาดเอียงเพื่อขนถ่ายสินค้าได้อย่างสะดวกสินค้าที่นำมาเก็บ สามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, ส่วนประกอบ หรือสินค้าสำเร็จรูปต่างๆ และต้องมีระบบบริหารจัดการสินค้าเพื่อระบุตัวสินค้า พร้อมจำแนกหมวดหมู่ ความเป็นมาของคลังสินค้า เกิดขึ้นมาเป็นเวลาช้านานแล้ว สำหรับในประเทศไทยคลังสินค้า เริ่มเข้ามามีความสำคัญตอนที่ ชาวต่างชาติจากทั้งยุโรปและอเมริกา เข้ามามีส่วนร่วมทางด้านการค้า หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขั้นตอนแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างมากมาย ทำให้ผู้ผลิตเริ่มมองเห็นถึงความสำคัญของการจำหน่ายสินค้า อันเกี่ยวพันธ์ไปถึงระบบจัดการซึ่งเกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ ที่เดินทางเข้าสู่ขั้นตอนผลิตจนเกิดมาเป็นสินค้าสำเร็จรูป จากความต้องการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนส่งผลไปสู่การแสวงหาวิธีดูแลอันดีมากขึ้น คำถามที่เกิดขึ้น คือ จะต้องทำอย่างไรกับของที่วางกองเพื่อรอขั้นตอนจำหน่าย ด้วยเหตุนี้แนวคิดในการจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้าจึงถือกำเนิดขึ้นมา จนกลายมาเป็นองค์ประกอบสำคัญอันขาดไปไม่ได้ ในระบบของการผลิตสินค้าซึ่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้าที่ดี นอกจากนี้ยังหมายถึง การใช้ต้นทุนที่เกิดขึ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประเภทของคลังสินค้ามีอะไรบ้าง ? สามารถแบ่งตามจุดมุ่งหมายในจุดประสงค์ประกอบกิจการ ได้แก่… กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ ธุรกิจของเจ้าของ […]