Warehouse

warehouse_s

คลังสินค้าส่วนตัว มีลักษณะอย่างไร ?

‘คลังสินค้า’ เป็นชื่อเรียกอาคารพาณิชย์ ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่งไปยังสถานที่อื่นๆต่อไป โดยคลังสินค้าถูกใช้จากผู้ประกอบการหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้ผลิต, ผู้นำเข้า, ผู้ส่งออก, ผู้ค้าส่ง, ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น ลักษณะของคลังสินค้าส่วนใหญ่ จะเป็นอาคารธรรมดาที่ไม่ได้มีการตกแต่งให้มีความสวยงามมากมายอะไรนัก และต้องมีขนาดใหญ่และกว้าง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมภายในตัวเมือง สำหรับปัจจัยต่างๆ ภายในอาคารต้องประกอบด้วยทางลาดเอียงเพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้า บางครั้งใช้รับถ่ายสินค้าที่มาจากสถานีรถไฟ, สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรง ซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเครนหรือ Forklift เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า แล้วนำมาวางอยู่บนแท่นวางสินค้าอันได้ขนาดมาตรฐาน ISO โดยสินค้าที่นำมาเก็บสามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์ทุกขนาด, ชิ้นส่วนต่างๆ ส่วนประกอบต่างๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปในด้าน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชย์ เพราะมีระบบบริหารจัดการคงคลังเพื่อระบุจำนวน จำแนกหมวดหมู่ รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าจำนวนเท่าไหร่ จำนวนรับเข้า – ส่งออกปริมาณเท่าไหร่ ในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ ของดีของคลังสินค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขนส่ง ทำให้เกิดการประหยัดในระบบผลิต เป็นประโยชน์เมื่อเกิดการสั่งซื้อในปริมาณมากในคราวเดียว ใช้เป็นแหล่งพักวัตถุดิบชนิดต่างๆ รวมทั้งรองรับความไม่อาจคาดเดาได้ของการซื้อของลูกค้า รองรับความไม่แน่นอนของการขาย เพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุน […]

Warehouse-objectives

วัตถุประสงค์สำคัญของคลังสินค้า

คลังสินค้า คือ สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ มีหน้าที่พักและเก็บรักษาของจำนวนมาก เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของหรือวัตถุดิบ มีหน้าที่จัดเก็บพร้อมป้องกันไม่ให้ของเสื่อมสภาพ คลังสินค้าเป็นอาคารชั้นเดียว มีขนาดกว้างขวาง มีประตูขนาดใหญ่ คลังสินค้า มีหน้าที่รักษาระดับสินค้าเพื่อสนับสนุนการผลิต, ผสมสินค้า, รวบรวมสินค้าก่อนจัดส่ง, แยกหีบห่อ ตลอดจนเป็นศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้… อำนวยประโยชน์ในขั้นตอนขนส่ง กักตุนของเพื่อรอคำสั่งซื้อในปริมาณมาก ใช้เป็นแหล่งพักวัตถุดิบ เพื่อใช้ในภายภาคหน้า ก่อให้เกิดการบริหารต้นทุน Logistics ต่ำ คลังสินค้าเพื่อเก็บรักษาสภาพของ มีหน้าที่หลักเพื่อเก็บรักษาสินค้า ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป อีกทั้งยังคอยตอบสนองความต้องการของฝ่ายผลิต เพราะฉะนั้นวิธีจัดการสินค้าประเภทนี้ คือ ขั้นตอนรักษาสภาพ รวมทั้งป้องกันการสูญหายเป็นหลัก ศูนย์กระจายสินค้า ‘ศูนย์กระจายสินค้า’ เป็นคลังสินค้า อีกทั้งยังเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต กับผู้ขายปลีก เป็นผู้ให้บริการทางด้าน Logistics ด้านการจัดเก็บสินค้า ต้องดูแลขั้นตอนจัดการขนส่งสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ลูกค้าได้ ตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการ ศูนย์กระจายสินค้า ส่วนใหญ่แล้วจะทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทำหน้าที่รับของจากผู้ผลิตแต่ละเจ้า มาเก็บในคลังของตน หลังจากนั้นจึงดูแลบริหารจัดการ ควบคุมปริมาณทางด้านเทคโนโลยีในการกระจาย พร้อมส่งของแทนผู้ผลิตสินค้าไปยังผู้รับ สำหรับประโยชน์ที่เกิดขึ้น […]

warehouse-photo

ความหมายของคลังสินค้าคืออะไร

คลังสินค้า , โรงเก็บสินค้า , โกดัง เป็นอาคารพาณิชย์ ใช้เพื่อเก็บสินค้าพร้อมรอการขนส่งต่อไป โดยคลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต , ผู้นำเข้า , ผู้ส่งออก , ศุลกากร หรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งคลังสินค้าส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอาคารธรรมดาหลังใหญ่โตกว้างขวาง ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเมือง ภายในอาคารจะประกอบไปด้วยทางลาดเอียงเพื่อใช้สำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ บางครั้งคลังสินค้าก็มีหน้าที่รับสินค้ามาจากสถานีรถไฟ , สนามบิน , ท่าเรือโดยตรง นอกจากนี้มักมีเครนหรือลิฟต์เพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าซึ่งวางอยู่บนแท่นวางสินค้า อันได้รับมาตรฐาน ISO โดยสินค้าที่นำมาเก็บไว้ ณ คลังสินค้าสามารถเป็นสินค้าชนิดใดก็ได้ เช่น วัตถุดิบ , บรรจุภัณฑ์ , ชิ้นส่วนอะไหล่ , ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปในวงการ เกษตรกรรม , อุตสาหกรรม , พาณิชย์กรรม เป็นต้น มีระบบการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้าอย่างเป็นระเบียบ เพื่อเป็นการจำแนกหมวดหมู่ รวมทั้งเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าอยู่เท่าใด มีการรับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าไหร่ช่วงเวลาใดบ้าง กว่าจะมาเป็นคลังสินค้าในปัจจุบัน […]

Instant-products

สินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้าดัดแปลงเฉพาะหมายถึงอะไร

สินค้าสำเร็จรูป ภาษาอังกฤษเรียกว่า Finished Goods เป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมจะจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป เป็นสินค้าที่ตามสภาพแล้ว สามารถอุปโภคบริโภคได้ โดยไม่จำต้องเปลี่ยน , ดัดแปลง รวมทั้งนำไปผสมกับสิ่งอื่น แต่สิ่งใดจะถูกเรียกว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูป ก็ต้องคำนึงถึงการใช้งานตามสภาพด้วย ไม่ใช่พิจารณาจากแต่ว่าอาจใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนดัดแปลง หรือผสมแล้วก็สามารถกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปไปทันที เท่านั้น สินค้าสำเร็จรูป เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป , ของใช้ในครัวเรือน , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องสำอาง สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เป็นต้น สินค้าดัดแปลงเฉพาะหมายถึงอะไร ? ปัจจุบันนี้จำนวนประชากรมนุษย์เพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกใช้ไปในจำนวนมหาศาล จนส่งผลให้ไม่เพียงพอกับความต้องการของมนุษย์ ทำให้มนุษย์จึงต้องหาทางเพิ่มผลผลิตให้ได้มากที่สุด และต้องให้ได้ผลผลิตอันมีคุณภาพเหมาะสม จึงทำให้เกิดเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจมาก ณ ปัจจุบัน คือ พันธุวิศวกรรม อันเป็นกระบวนการปรับแต่งหรือตกแต่งยีน เพื่อให้ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนี้ ใช้กับแวดวงของพืชมากกว่าสัตว์ โดยมีจุดประสงค์ดังนี้ เพื่อให้พันธุ์พืชทนทานต่อแมลง , โรค […]